Σκοπός του έργου "ΑΕΝΑΟΣ"

Σκοπός του έργου ΄ΑΕΝΑΟΣ΄ είναι αφενός η ανάπτυξη και δημιουργία ενός
Ευφυούς Συστήματος μιας πλήρους τεχνολογικής πλατφόρμας συνεχούς
παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν την
Προστασία και Διατήρηση του Υδάτινου Οικοσυτήματος του Κεφαλοπόταμου και
αφετέρου η προσαρμογή και ενδυνάμωση της προσαρμοστικότητας της τοπικής
κοινωνίας μέσα από βιωματικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Υλοποίηση του έργου «Αέναος»

Το Έργο «Αέναος» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυσικό
Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες 2020» με φορέα
υλοποίησης την Κοιν.Σ.Επ. «Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» και συν
δικαιούχους εταίρους την Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Τρικκαίων με
διακριτικό τίτλο «E-Τρίκαλα Α.E.», το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού [ΤΕΦΑΑ], του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Αστική Mη
Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια» και την
Κοιν.Σ.Επ. «Κεφαλοπόταμος». Σκοπός του έργου είναι αφενός η ανάπτυξη και
δημιουργία μίας πλήρης τεχνολογικής πλατφόρμας συνεχούς παρακολούθησης
των περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν την ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, «Το ΜΟΝΟΠΑΤΙ
ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ», και αφετέρου η προσαρμογή και ενδυνάμωση της
προσαρμοστικότητας της τοπικής κοινωνίας μέσα από βιωματικές δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Με τη χρήση των νέων ψηφιακών
τεχνολογιών (μεγάλα δεδομένα, αισθητήρες, δορυφορικές εικόνες και
τεχνητή νοημοσύνη), δημιουργούνται δεδομένα που θα συμβάλλουν στην
βελτίωση των οικοσυστήματος, καταπολεμώντας τις απειλές από την
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΉ και προωθώντας την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
What are you looking for?
Skip to content